Finansal İstikrar

Finansal İstikrar

Son dönemde küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ışığında, finansal istikrarın makroekonomik istikrar için bir ön koşul olduğu ve merkez bankalarının finansal sistemde biriken riskleri gözardı etmemesi gerektiği görüşü küresel platformlarda yaygınlık kazanmıştır. Finansal istikrar, para politikasının etkinliğini önemli ölçüde artırmakta, finansal istikrarın sağlanamaması ise ülke ekonomisinde ve toplumsal refahta olumsuzluklar yaratmaktadır. Bu nedenle merkez bankaları finansal sistemin istikrarını çok yakından takip etmektedir.

Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrarı, dolayısıyla güçlü ve etkin işleyen bir finansal sistemin varlığını, temel amacı olan fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirmektedir.

Bu kapsamda Merkez Bankası,

- Finansal istikrara yönelik sistemik risk unsuru olabilecek yapısal ve makroekonomik gelişmelerin tespitine, takibine ve gerektiğinde diğer kurumlarla işbirliği içinde bunlara yönelik tedbirler alınmasına,

- Finansal istikrar açısından finansal sektörün ve gerektiğinde kuruluşların etkinliğini ve sağlamlığını izlemeye,

- Uluslararası alanda finansal istikrara ilişkin gelişmelerin takibi ve ülkemiz açısından değerlendirilmesine

büyük önem vermektedir.

Merkez Bankası, gözetim ve denetimden sorumlu diğer kurumlarla koordinasyon içindedir. Ancak bu kurumlardan farklı olarak finansal istikrarı makro açıdan değerlendirmektedir. Bu kapsamda Banka, para politikası uygulayıcılığının yanında, merkez bankacılığının temel işlevlerinden olan ödeme sistemlerinin işleyişini sağlamak, son kredi mercii olmak gibi roller de üstlenmektedir. Ayrıca Banka, Türk lirası ve döviz piyasalarındaki aşırı dalgalanmaların finansal piyasalarda neden olacağı olumsuz etkilere karşı etkin bir risk yönetimi kültürünün piyasalarda yerleştirilmesi için çaba göstermekte ve bu amaçla yapılan çalışmalara destek vermektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40