YAPISAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPISAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Para politikasının etkinliğini sınırlandıran yapısal faktörlerin tespitine yönelik araştırmalar yapmak, çözüm önerileri üretmek ve bunlara ilişkin sonuçları paylaşmak,

Fiyatlarda katılık ve kalıcılıklara neden olan yapısal unsurları belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek politika önerisi oluşturma sürecine destek vermek,

Yapısal sorunların giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlık ve kurumlarla ortaklaşa yürütülecek komite çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin eş güdümünü sağlamak, söz konusu komitelerin gündeminde yer alan konularda çalışmalar ve analizler yapmak,

Yapısal sorunların tespiti ve çözümüne ilişkin ilgili birimlerle ortak araştırma faaliyetleri yürütmek, gerektiğinde diğer birimlere yapısal konularda teknik destek sağlamak,

Ülkenin yapısal reform gündemini takip etmek, gündeme ilişkin gelişmeleri raporlamak, yapısal tedbirlerin sonuçlarının iktisadi analizini yapmaya imkan sağlayacak verilere erişmek amacıyla çalışmalar yapmak, gündemde yer alan yapısal politika uygulamalarının etki analizlerini gerçekleştirmek,

Türkiye ekonomisine dair büyüme, verimlilik, işgücü piyasaları, dış ticaret, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi ile beşeri sermaye yatırımları, ARGE yatırımları, altyapı yatırımları, girişimcilik, eğitim ve göç gibi başlıklara ilişkin yapısal konuların fiyat istikrarı ve para politikası perspektifinden analizini gerçekleştirmek,

Reel sektöre ilişkin bölgesel bilgilerin derlenmesini ve derlenen bu bilgilerin toplulaştırılarak para politikası karar alma sürecinde etkin kullanımını sağlamak,

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde yapısal dönüşüm, yakınsama sorunları ve bölgesel entegrasyon konularına yönelik araştırmalar yapmak,

Bankanın araştırma gündeminin belirlenmesine yönelik eş güdüm çalışmalarını yürütmek,

Banka bünyesinde gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin teknik eş güdümünü sağlamak,

TCMB Çalışma Tebliğleri serisi ile “Central Bank Review” dergisinin editörlük, basım ve yayım  işlemlerini yürütmek

ile görevlidir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40