PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Para politikası hedefleri doğrultusunda, Banka nam ve hesabına açık piyasa işlemlerini gerçekleştirmek, gerekli görülen durumlarda Bankalararası Para Piyasasında işlemlere aracılık yapmak,

Kabul finansmanı dışında reeskont ve avans işlemlerini gerçekleştirmek, bankacılık sistemi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) ile kredi ilişkilerini yürütmek,

Bankanın nihai kredi mercii fonksiyonu gereği sisteme gün içi ve gün sonu kredi verilmesi işlemlerini yürütmek,

Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ile alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarının belirlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

Birincil piyasada çeşitli yöntemlerle Hazine Müsteşarlığı adına Devlet İç Borçlanma Senetlerinin satışı, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi adına Kira Sertifikalarının ihracı ile bu kıymetlerin geri alımı ve değişimi işlemlerini yürütmek ve iç borçlanma konularında Hazineye danışmanlık yapmak,

Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeleri ve çalışmaları izlemek; bu kapsamda, para ve kur politikası uygulamaları ile rezerv yönetimine yönelik analiz yapmak,

Uygulanmakta olan para ve kur politikaları çerçevesinde; döviz ve efektif işlemleri yapmak, bankacılık sistemindeki döviz ve efektif kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak ve bankalar arası döviz ve efektif hareketlerini düzenlemek,

Ülkenin altın ve döviz rezervlerini sırasıyla güvenli yatırım, likidite ve getiri önceliklerini dikkate alarak uluslararası piyasalarda yönetmek,

Uluslararası piyasalarda alınan pozisyonlardan doğan piyasa, kredi, likidite ve operasyon risklerinin kaynaklarını belirlemek, bu riskleri ölçmek, kabul edilebilir risk limitlerini belirlemek,

Rezerv yönetimi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren piyasalar ve teminat yönetimine ilişkin fon ve kıymet transferlerini yapmak,

Bankanın yabancı para birimi üzerinden yurt dışı bankalar ile muhabirlik ilişkisini tesis etmek ve düzenlemek,

Kuruluşların zorunlu karşılık yükümlülükleri çerçevesinde Banka adına açılmış hesaplara getirecekleri altınların giriş çıkışlarını gerçekleştirmek ve takibini yapmak,

Kuruluşlar adına açılan ihbarlı döviz mevduat hesaplarının giriş çıkış işlemlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak

ile görevlidir.

 

Piyasalar Genel Müdürlüğü altı Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:
 

Türk Lirası Piyasaları Müdürlüğü

Döviz Piyasaları Müdürlüğü

Rezerv Yönetimi Müdürlüğü

Risk Yönetimi Müdürlüğü

Piyasalar Analiz Müdürlüğü

Operasyon Müdürlüğü        

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40