Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü

Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü

Finansal piyasa altyapılarının kesintisiz bir şekilde işlemesini sağlamak,
Ödeme   sistemleri   alanındaki   ulusal,   bölgesel   ve   küresel   düzeydeki   gelişmeleri, çalışmaları ve düzenlemeleri takip etmek, değerlendirmek, bu konuda uluslararası çalışmalara katkı sağlamak, Banka ve Banka dışı ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri ile ödeme araç ve yöntemlerine yönelik politikalar üretmek,
Banka ödeme sistemlerini kurmak, etkin ve verimli bir şekilde işletmek ve bu sistemlerin belirlenen politikalar çerçevesinde geliştirilmesini sağlamak,
Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin gözetimine ilişkin hedef, politika, kapsam, araç ve yöntemlerini belirlemek, gözetim faaliyetlerini yürütmek,
Banka ve Banka dışı ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine yönelik olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve Bankanın üye olduğu ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yürütülecek çalışmaların eş güdümünü sağlamak,
Bankaya verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri konusunda Bankanın ilgili diğer birimleri ile eş güdüm sağlamak suretiyle düzenlemeler yapmak; diğer yetkili kurumlarca yapılacak düzenlemelere katkı sağlamak,
Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri alanındaki mevzuatın Avrupa Birliği müktesebatına uyumu çalışmalarını yürütmek,
Türkiye’de faaliyet gösterecek ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin faaliyet izinleri ve gerek görülmesi halinde alınacak tedbirler ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyet izni konularında Bankaya verilen görevlerle ilgili çalışmaları yürütmek,
Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri ile ödeme araç ve yöntemlerine ilişkin verileri takip ederek değerlendirmek ve Banka yetkili organlarınca alınacak kararlarda kullanılması amacıyla raporlamak,
SWIFT katılımcısı olarak Bankanın yapacağı işlemleri gerçekleştirmek,
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde, Banka nezdinde tutulacak varlıkların takibi ve bildirimi ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
Çeke ilişkin mevzuat ile Bankaya verilen görevler kapsamında çeklerin baskı şekline dair esaslar ile karşılıksız çıkan çeklerde muhatap bankanın sorumlu olduğu miktarın belirlenmesi için öneride bulunmak,
Çeke ilişkin mevzuat değişikliği çalışmalarında Bankayı temsil etmek ve Banka içi koordinasyonu sağlamak,
Bankalararası Takas Odaları Merkezinin işletimine ilişkin Bankaya verilen görevleri yerine getirmek,
Bankanın Türk lirası mevduat hesaplarından yapılacak nakden ve hesaben ödemelere, Türk lirası mevduat, havale ve senet tahsili işlemlerinin yapılmasına, Bankaca yapılacak Türk lirası bankacılık işlemlerinde uygulanacak faiz, komisyon, ücret ve masraflara ilişkin esasların belirlenmesi için çalışmaları yürütmek,
Tarifeler Yönetmeliği'nde Türk lirası mevduat hesaplarına ilişkin yapılacak değişiklikler sırasında diğer birimlerin görev alanına giren konulara ilişkin alınan talepleri de eş güdüm içinde sonuçlandırmak, bu değişiklikler dışında kalan ve birimler tarafından ayrıca Tarifeler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin bildirilmesini müteakip anılan Yönetmeliğe işlemek,
Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS), İnternet Bankacılığı Sistemi (İBS) ve bunlarla bağlantılı sistemlere ilişkin olarak Bankaya verilen görevler çerçevesinde Banka dışındaki kurumlarla koordinasyon sağlamak, idari işleri yürütmek ve teknik hususlarda Bankanın ilgili birimleri ile eş güdüm sağlamak,
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik mevzuat ile Bankaya getirilen yükümlülükler çerçevesinde, Banka içi düzenlemeleri hazırlamak ve Bankaca yapılacak diğer işlemlerin eş güdümünü uyum görevlisi ile iş birliği içinde yapmak,
Hükümet tarafından uluslararası finans kuruluşları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi  ülkeler ve diğer ülkeler ile Avrupa Birliğinden  sağlanan kredi ve hibeler ile Hükümet garantörlüğünde kamu kuruluşlarınca sağlanan proje kredileriyle ilgili hükümetlerarası mali protokol veya anlaşmalara ilişkin olarak Bankaya verilen görevler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,
Görev alanına giren konularda şubelere ve bankalara gerekli talimatları vermek

ile görevlidir.
 

Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü dört Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:
 

Düzenleme ve Gözetim Müdürlüğü

Ödeme İşlemleri Müdürlüğü

Ödeme Sistemleri İşletim Müdürlüğü

Araştırma ve İş Geliştirme Müdürlüğü

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40