İSTANBUL MERKEZ BANKACILIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

İSTANBUL MERKEZ BANKACILIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

 • Merkez Bankacılığı ve kamu politikaları alanında yenilikçi fikirleri araştırmak, incelemek ve bu alanda literatüre katkı yapmak,
 • Öncelikli olarak Merkez Bankalarının ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere uluslararası eğitim, araştırma, teknik destek ve danışmanlık faaliyetleri düzenlemek, Banka içinde bu faaliyetlerin koordinasyonunda aktif görev alarak ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Kültürel, tarihi ve ekonomik olarak yakın ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerin Merkez Bankaları veya ilgili uluslararası finansal kuruluşlar ile ortaklaşa düzenlenecek eğitim, araştırma, teknik destek ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Diğer ülkelerin Merkez Bankaları veya ilgili uluslararası finansal kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkez Bankalarında insan kaynağının yetiştirilmesine ve gelişimine katkıda bulunacak ortak etkinlikler icra etmek, düzenlenecek etkinliklerin stratejisini belirlemek ve planlamasını yapmak,
 • Hem bölgesel hem de küresel ölçekte ekonomik ve finansal istikrarı yakından takip etmek ve gelişimine destek verecek nitelikli araştırmalar yapmak, bu alanda bölgesel iş birliğinin ve teknik kapasitenin geliştirilmesine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,
 • Diğer Merkez Bankalarının ekonomistleri, akademisyenler ve alanında uzman araştırmacılar ile ortak çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek suretiyle Bankanın bilgi birikimine, iletişimine ve ikili iş birliğine katkıda bulunmak,
 • Ekonomik ve finansal araştırmalar yapmak suretiyle küresel ölçekte Bankanın teknik kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak, yapılan araştırma projelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tartışılmasını ve yayımlanmasını sağlamak,
 • Ekonomi ve finans alanlarında ihtiyaca uygun yöntemler bulmak, modeller geliştirmek, yapısal ekonomik sorunları araştırmak ve bu amaçla gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Yapılan araştırmaları, analizleri ve değerlendirmeleri Başkanlığa, ilgili birimlere veya Başkanlıkça uygun görülecek kişi ve kuruluşlara sunmak,
 • İktisadi eğilimin ve finansal piyasa gelişmelerinin daha yakından takip edilebilmesi amacıyla bilgi derlemek ve Bankanın diğer birimlerince yürütülen bilgi derleme çalışmalarına destek olmak, bu bilgilerin para politikası karar alma sürecinde kullanılmasına imkân sağlamak,
 • Yurt içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik ekonomik ve finansal alanlarda eğitim programları düzenlemek,
 • Birimin görevleri çerçevesinde gerektiği durumlarda üniversiteler, enstitüler ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek,
 • Birime verilen görevlerle ilgili toplantı, konferans, çalıştay, panel, seminer ve benzeri programları organize etmek ve yürütmek, diğer ülke Merkez Bankaları ile ulusal ve uluslararası kuruluşların birimin görevleri ile ilgili konulardaki program ve toplantılarına Banka adına katılmak ve bu amaçla gerektiğinde Bankadaki ilgili diğer birimlerle eş güdüm içinde çalışmak​

ile görevlidir.


İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer çalışanlardan oluşur.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40