BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Bankada bilişim teknolojileri ile ilgili stratejileri oluşturmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, bilişim personelinin güncel bilgileri edinmesini sağlamak, orta ve uzun vadeli planlar geliştirmek, yıllık ayrıntılı çalışma planları hazırlamak, bu planlar çerçevesinde proje çalışmalarını yürütmek, sonuçlandırmak ve izlemek,
 • Banka bilişim sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun donanım, yazılım ve diğer unsurların seçimini yapmak, sistemlerde verimliliğin artırılması yönünde araştırmalar yapmak, uygulamaya sunmak,
 • Bilişim sistemlerinin hazırlanması, kullanılması ve taleplerin karşılanmasına yönelik standartları belirlemek, duyurmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Yedek işletim merkezleri kurmak suretiyle sistemler üzerinden sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak,
 • Şubelerde bulunan bilişim gruplarının teknik çalışmalar yönünden eş güdümünü sağlamak, işletim, bakım ve destek çalışmalarını yönlendirmek, projelere dahil etmek,
 • Bilgi ve bilişim güvenliği konusunda çalışmalar yapmak, bilişim sistemleri üzerinde güvenlik katmanları oluşturmak ve güvenlik politikaları geliştirmek suretiyle Banka bilişim sistemlerinin ve bu sistemler üzerinde yer alan bilgilerin güvenliğini sağlamak,
 • Bilişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite ve iyileştirme çalışmaları yapmak, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların aksama olmadan çalışması için gerekli önlemleri almak, iş planları çerçevesinde öncelikleri belirleyerek bakım ve onarım çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 • Bankada gereksinim duyulan ve planlanan bilişim sistemlerini geliştirmek, kullanma kılavuzları ile birlikte çalışır durumda birimlerin hizmetine sunmak, kullanıcıların eğitimi konusunda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapmak,
 • Bilişim  sistemlerinin  işletimi,  çeşitli   geliştirimler  ve   yeni   yatırımlar   konusunda bütçeleme yapmak, Lojistik Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde çeşitli alımları ve yatırım programlarını gerçekleştirmek, mevcut bilişim sistemlerinin işletimine yönelik fatura takibi ve ödeme işlemlerinin aksamadan yapılmasını sağlamak,
 • e-Kurum, e-Devlet, e-Ülke, ve e-Avrupa gibi yaklaşımlar çerçevesinde gerekli durumlarda ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde teknoloji destekli ve vatandaş odaklı bilişim sistemlerinin kurulmasını sağlamak,
 • Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.


Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü; altı Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir :
 

Araştırma, Planlama ve Proje Yönetimi Müdürlüğü

Bilişim Teknolojileri Altyapı Müdürlüğü

Analitik Bilişim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü

Kurumsal Bilişim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü

Bilişim Hizmetleri Müdürlüğü

Bilişim Güvenliği ve Kalite Yönetimi Müdürlüğü

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40