BANKACILIK VE FİNANSAL KURULUŞLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BANKACILIK VE FİNANSAL KURULUŞLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi amacına yönelik olarak finansal sistemde faaliyet gösteren kuruluşları ve finansal piyasalarla ilgili gelişmeleri izlemek, riskleri değerlendirmek, araştırma ve incelemeler yapmak, gerektiğinde ilgili mercilere görüş vermek,
 • Finansal İstikrar Raporunu hazırlamak,
 • Makro  risklerin  azaltılarak  finansal  istikrarın  sürdürülmesi  amacıyla  Bankaca alınabilecek makro ihtiyati önlemler konusunda çalışmalar, analizler yapmak, bu çerçevede zorunlu karşılıklara ve gerektiğinde umumi disponibiliteye ilişkin esas ve şartları belirlemek ve uygulamayla ilgili işleri yürütmek,
 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesi ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile faiz oranları ve diğer menfaatlere ilişkin olarak Bankamıza verilen görevleri yürütmek,
 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 60/7 maddesi ve 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4/I/ı ve 40/III/b maddelerinde belirtilen mevduat ve katılım fonlarının vade ve türleri ile ilgili görevleri yerine getirmek,
 • 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26/3 maddesi gereğince, kredi kartları işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faizi oranlarını belirlemek,
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/B Maddesi 12. fıkrası ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 51/2 maddesi gereğince, değişken faizli konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde kullanılabilecek referans faizleri ve endeksleri belirlemeye yönelik çalışmaları yapmak,
 • Finansal İstikrar Komitesi çalışmalarında Banka açısından eş güdümü sağlamak, Komite gündeminde yer alan konularda çalışmalar, analizler yapmak ve Banka üst yönetimine sunmak,
 • Finansal   piyasalarda   güven   ve   istikrarın   temini   amacıyla,   Hazine   Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili  diğer  kuruluşlar  ile  Banka  arasında  iş  birliği  çerçevesinde  yapılacak  çalışmaları belirlemek,  adı  geçen  kurumlarla  bilgi  ve  belge  paylaşımını  eş  güdüm  içinde  yürütmek, Finansal Sektör Komisyonu çalışmalarına katkı sağlamak ve Banka içinde eş güdümü gerçekleştirmek,
 • Finansal sistemde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması hallerinde, sorunların çözümüne yönelik görüş bildirmek,
 • Para Politikası Kuruluna finansal sektör gelişmelerine ilişkin bilgi sunmak, Kurulca istenen çalışma ve analizleri yürütmek,
 • Uluslararası finansal platformlarda Bankanın temsil ve etki düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak,
 • Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarca ve diğer ülkelerce yapılan çalışmaları ve düzenlemeleri izlemek, değerlendirmek ve bu çalışma sonuçlarına göre görüş ve öneriler hazırlamak,
 • Bankalar   ve   diğer   finansal   kuruluşlara   ilişkin   her   türlü   düzenleme   konusunda gerektiğinde yetkili mercilere görüş vermek,
 • Döviz üzerinden düzenlenmiş senetlerin reeskonta kabulü suretiyle Bankaca kullandırılan ihracat reeskont kredileri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Bankanın orta ve uzun vadeli dış kredi anlaşmalarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Türk parası kıymetini koruma hakkındaki mevzuat ile vadeli döviz alım satımı, zorunlu döviz devirleri, ihracat, ithalat, görünmeyen işlemler ve sermaye hareketleri konularında Bankaya verilen görevleri yerine getirmek,
 • İhracatı teşvik mevzuatı hükümlerini uygulamak,

ile görevlidir.


Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü beş Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:
 

Makro Finansal Analiz Müdürlüğü

Finansal İstikrar Müdürlüğü

Finansal Araçlar ve Düzenlemeler Müdürlüğü

Uluslararası Kuruluşlar ve Düzenlemeler Müdürlüğü

Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40